หน้าหลัก

>

หลักสูตรทั้งหมด

>

ธุรกิจ | หลักสูตร Data Analytics for Business & Marketing

หลักสูตร Data Analytics for Business & Marketing

หลักสูตร  Data Analytics for Business & Marketing

หลักสูตรที่สอนการใช้ Data ทำธุรกิจ & การตลาดให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0

สอนโดย อ.พงศธร ธนบดีภัทร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ปูพื้นฐานแน่น จนสามารถวิเคราะห์ Data เพื่อไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

คุณจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจศาสตร์ของ Data science และ Data Analytics ได้เห็นถึงความสำคัญของ Data ต่อธุรกิจ หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data และการวิเคราะห์ข้อมูลทุกแบบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก data ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนรู้การใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตั้งโจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ การจัดเตรียม และจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินข้อมูลว่าข้อมูลสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ จนไปถึงการนําข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้มาสร้างเป็นคําแนะนํา และกลยุทธ์ในการทําธุรกิจ และแนวทางในการทําการตลาดต่อไป

สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

นอกจากจะสอนการวิเคราะห์ Data อย่างเจาะลึกแล้ว คุณจะได้เรียนรู้การประเมินความถูกต้องของการออกแบบการเก็บข้อมูล เพื่อลดโอกาสการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และจะไม่สะท้อนความเป็นจริง และได้รู้จัก Model ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างจากความเป็นจริงและใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง จนอาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจได้

พาลงมือทําจริงด้วยตัวเองกับ Workshop

สอนคุณทำงานกับ Data แบบจับมือทำทีละขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล พาลงรายละเอียดทุกสิ่งที่ต้องทำในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำเครื่องมือที่ควรใช้ด้วย

ทักษะที่คุณจะได้รับ

ปูพื้นฐาน Data Science
Data Driven Marketing
Business Analytics
การประยุกต์ใช้ Data กับธุรกิจ
ทำไม Data ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ
การวางแผนการตลาดด้วย Data
วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้ Data ช่วยตัดสินใจ
การอ่าน Data ในรูปแบบต่างๆ
การใช้ Data ปรับปรุงแคมเปญการตลาด
Case study บริษัทที่ใช้ Data ปรับแผนธุรกิจ
Case study บริษัทที่ขับเคลื่อนการตลาดด้วย Data
Iceberg Principle
CRISP Model
Model วิเคราะห์ Data เพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ
Descriptive Analytics
วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจด้วย Data ในอดีต
SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์) ด้วย Data
Predictive Analytics
พยากรณ์ยอดขาย
ทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย Data
ใช้ Data วางแผน & ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ใช้ Data วิเคราะห์คู่แข่ง
Prescriptive Analytics
การตั้งโจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ
Data Preparation
การจัดเตรียม/จัดระเบียบข้อมูล
Data Evaluation
การใช้ Data ประเมินธุรกิจ
Garbage in - Garbage out
สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ Data ป้องกันผลเสียต่อธุรกิจ
Data Collection
รูปแบบการเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ
Pre-Test (ประเมินความถูกต้องของการออกแบบ Data)
พื้นฐานการทำงานกับตัวแปร
Independent Variables
Dependent Variables
Data Screening
Data Partition
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
Qualitative Research
Quantitative Research
Data Visualization

บริษัทชั้นนำ นำเสนอหลักสูตร Data Analytics for Business & Marketing นี้ให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้ได้รับเลือกเป็นชุดหลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

5,999 บาท

14,500 บาท

ส่วนลด 58%

สมัครเรียนสอบถามรายละเอียด

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้

15 บทเรียน

Beginner to Expert

เข้าถึงเนื้อหาตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบเนื้อหาที่เรียนได้

ใบรับรองจบหลักสูตร

รายละเอียด

ผมได้สังเกตเห็นว่า ในโลกธุรกิจคนจากฝั่งธุรกิจ / Marketing ไม่เข้าใจ Data ส่วนคนทำ Data ไม่เข้าใจธุรกิจ
ในฐานะอาจารย์ภาควิชาธุรกิจ และผู้ที่ทำงานด้าน Data โดยตรง ผมจึงออกแบบหลักสูตร Data Analytics for Business & Marketing นี้ขึ้นมา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้เรื่อง Data Analytics & Data Visualization ไปสร้างให้เกิด DATA Driven Marketing ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร Data Analytics for Business & Marketing

บทที่ 1 Introduction for Data Analytics

•  Data Science Fundamental
    ปูพื้นฐาน ความเข้าใจศาสตร์ของ Data Science ว่าทำไม Data ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ จนกลายเป็นศาสตร์ที่จำเป็นที่สุดกับทุกองค์กรในศตวรรษนี้
•  Principle of Data Analytics
    ทำความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ Data กับธุรกิจ
          1. ทั้งมุมของฝ่ายบริหาร ที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมี Data เข้ามาช่วย
          2. และมุมของฝ่ายการตลาด ที่ต้องวางแผนการสร้าง Campaign ทางการตลาดใหม่ๆ โดยอาศัย Data เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด

บทที่ 2 Data Driven Marketing & Businesses Case Study

•  บริษัทชั้นนำ สามารถใช้ Data มาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร
•  บริษัทต่างๆ ใช้เทคนิคอะไร ในการปรับองค์กร ให้สามารถอยู่และเติบโตได้

บทที่ 3 How Business & Data Work Together

•  Iceberg Principle
    ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องระวังและมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนเริ่มลงมือทำงานด้วย Data ของจริง
•  Descriptive Analytics
    วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต เพื่อมาประเมินผล และหา SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์) ของธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน)
•  Predictive Analytics
    พยากรณ์ยอดขาย และเหตุการณ์ตัวเลขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่การวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและการทำการตลาด
•  Prescriptive Analytics
    ใช้ข้อมูลมาเพื่อประเมินและวิเคราะห์ ว่าควรจะปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินการธุรกิจ หรือการตลาดอย่างไร ให้สอดคล้องกับตัวเลขของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งคนอื่นในตลาด
•  Type of Variables
    ทำความรู้จัก และเข้าใจการใช้งานของตัวแปรต่างๆ ในการใช้ข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 4 CRISP Model

•  CRISP Model
    เรียนรู้รูปแบบการใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
•  Business Understanding
    การตั้งโจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อว่าจะต้องใช้ข้อมูลรูปแบบใดในการนำมาวิเคราะห์ต่อ
•  Data Understanding
    การใช้ Data มาช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจ โดยอ้างอิงจาก โจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ (Business Requirement)
•  Data Preparation
    การจัดเตรียม และจัดระเบียบข้อมูล สำหรับการนำไปใช้ต่อเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
•  Data Modeling
   ทำความเข้าใจขั้นตอน และรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล
•  Evaluation
    การประเมินว่า ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ และภาพรวมของตลาดจริงหรือไม่
•  Deployment
    นำข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้ มาสร้างเป็นคำแนะนำ และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการทำการตลาดจากการประเมินด้วยข้อมูลในทุกๆ ด้าน

บทที่ 5 Data Part

• Garbage in - Garbage out
   ทำความรู้จักทฤษฎีในการจัดเตรียมข้อมูล และ Model ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่อาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ แตกต่างจากความเป็นจริง และใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง จนอาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจเนื่องจากความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล
• สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
   รวบรวมสิ่งที่ต้องระวังต่างๆ ในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

บทที่ 6 Data Collection

•  Data Collection
    รูปแบบการเก็บข้อมูลเพื่อมาทำวิจัย และเพื่อใช้ต่อในการวิเคราะห์ข้อมูล
         - Interview
         - Face-to-Face Interview
         - CAPI & CATI
         - Telephone Interview
         - Mail Survey
•  Pre-Test
    การประเมินความถูกต้องของการออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดโอกาสการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และจะไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริง
•  Type of Variables
    ประเภทของตัวแปรในการเก็บข้อมูล
         - Independent Variables
         - Dependent Variables

บทที่ 7 Data Screening

•  Data Screening
    การประเมินข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลนั้น สามารถนำมาใช้ต่อได้จริงหรือไม่ รวมถึงเทคนิคการปรับแต่งข้อมูล ให้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล อันเนื่องมาจากการเก็บข้อมูล
      - Screening
            - Missing Data
            - Normality
            - Outlier
      - Calculation
      - Correction
•  Data Partition
    ทำความเข้าใจ ในเรื่องการแบ่งสัดส่วนของข้อมูล (Data Partition) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำยิ่งขึ้น

บทที่ 8 Source of Data

•  Source of Data
    ทำความเข้าใจ การแบ่งรูปแบบของข้อมูลที่จะนำมาใช้ต่อ ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะ และเลือกชุดข้อมูลที่จะนำมาทำ Data Visualization ได้อย่างถูกต้อง
•  Primary Data
    ทำความรู้จัก ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่สามารถตอบโจทย์ และความต้องการเชิงธุรกิจรวมถึงวางแผนการทำการตลาดได้อย่างตรงเป้าหมายมากกว่า
       - Qualitative Research การเก็บ ข้อมูลปฐมภูมิ ลเพื่อทำวิจัย ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
            - Focus Group
            - In-Dept Interview
       - Quantitative Research การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อทำวิจัย ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
•  Secondary Data
    ทำความรู้จัก ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่สามารถเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมและภาพรวมของตลาดได้ดี รวมถึงการหาข้อมูลเชิงทุติยภูมิเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 9 Data Collection Hands-on Workshop

•  Hands-on Workshop
    พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ
          - Data Collection
          - Step-by-step Hands-on Workshop

บทที่ 10 Business Analytic Case Hands-on Workshop

•  Hands-on Workshop
    พาลงมือทำจริง ด้วยโจทย์ตัวอย่าง โจทย์ธุรกิจของบริษัทชั้นนำ ที่ต้องการตัดสินใจกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ
          - Business Analytic Case
          - Step-by-step Hands-on Workshop

บทที่ 11 Research Primary Data Hands-on Workshop

•  Hands-on Workshop
    พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเพื่อวิจัย โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยย่นระยะเวลาการเก็บข้อมูล
          - Research Primary Data
          - Step-by-step Hands-on Workshop

บทที่ 12 Data Visualization Fundamental

•  Data Visualization Tools
    ทำความรู้จักเครื่องมือในการแปลงข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualization) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
•  Data Visualization Use Case
    ตัวอย่างการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ ทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์และการอ่านค่า ของ Graph และการแสดงผลรูปแบบต่างๆ
•  Data Visualization Element Breakdown
    ลงรายละเอียดการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Data Visualization เพื่อให้สามารถแสดงผลออกมาได้ตรงวัตถุประสงค์ที่สุด

บทที่ 13 Data Visualization Hands-on Workshop

•  Hands-on Workshop
    พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำ Data Visualization ได้แบบ step-by-step
          - Data Preparation
          - Data Visualization
          - Step-by-step Hands-on Workshop

บทที่ 14 Visualize Data on Google Data Studio (Looker Studio)

•  Hands-on Workshop
    พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำ Data Visualization บน Google Data Studio ได้
          - Data Visualization with Google Data Studio
          - Step-by-step Hands-on Workshop

บทที่ 15 Add-on for Google Data Studio (Looker Studio)

•  Advance Add-on for Google Data Studio
    เครื่องมือและฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ของ Google Data Studio ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ เพิ่มเติมได้
•  Example Use Case for Google Data Studio
    ตัวอย่างการใช้เครื่องมือและฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ของ Google Data Studio เพื่อต่อยอดในการวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางอื่นๆ ในอนาคต

ผู้สอน

อ.พงศธร ธนบดีภัทร

Chief Executive Officer, Business Owner, Advisor, Youtuber

5,447 นักเรียน

ดูประวัติ >>

รีวิวทั้งหมด

หลังจากที่ได้เรียน Data แล้วนำไปปรับใช้ในที่ทำงาน ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเลยครับ ขอบคุณพี่นพที่ทำคอร์สดีๆแบบนี้มาสอนอีกเยอะๆเลยนะครับ

Jirawat P.

อาจารย์สอนดี เก่งมาก และสอนเข้าใจง่ายมากๆ เรียนมาหลายที่ แต่ที่นี่เอามาใช้กับงานได้จริงๆค่ะ

Chris N.

หลักสูตรที่ซื้อร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

สนุกกับการเรียนรู้จากบ้าน กำหนดเวลาเรียนด้วยตัวของคุณเอง ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอาจารย์ของคุณสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โซเชียลมีเดีย หรืออื่นๆ

homeflagenvelopegraduation-hatlicensebookuserschart-barsselect

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram