ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการจาก Eddu ของผู้ใช้บริการ

1) เกริ่นนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็ดดู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ eddu.org) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งเข้ามาใช้เว็บไซต์, ช่องทางสื่อสารต่างๆ หรือ Application รวมถึงบริการช่องทางอื่นๆของ บริษัท เอ็ดดู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ บริษัท เอ็ดดู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็ดดู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Eddu” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Eddu เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือได้รับบริการจาก Eddu แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Eddu ทุกประการ

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://eddu.org/privacy-policy/

3) เงื่อนไขทั่วไป
“Eddu” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการเข้าเว็บไซต์สม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ “Eddu” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “Eddu” ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “Eddu” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ "เครื่องหมายการค้า" และหรือ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" ใดๆ และใช้เว็บไซต์(ไม่จำกัดแค่ eddu.org) รวมถึงบริการอื่นๆของ "Eddu" “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์
ก.) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" และเว็บไซต์(ไม่จำกัดแค่ eddu.org) รวมถึงบริการอื่นๆของ "Eddu"
ข.) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
ค.) ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
ง.) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์"

4) ข้อสนเทศทั่วไป
เว็บไซต์นี้เป็นเพียง marketplaces สำหรับ “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น “Eddu” ไม่ได้จ้าง หรือ ว่าจ้าง “ผู้สอน” และ “Eddu” จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และหรือให้ข้อมูลใดๆ ต่อกันและกันระหว่าง “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ”โดยเพียงลำพัง “Eddu” ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด และหรือในสถานะใดๆ ในทางกฎหมายและหรือธุรกิจ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใดๆ, การสูญเสีย, และหรือความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” โดยลำพัง “Eddu” เป็นผู้ประสานงานและเสนอแนะข้อมูลใดๆระหว่างตัวผู้สอนและผู้ใช้บริการ เนื้อหาของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนและหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอิสระในทางวิชาการและหรือวิชาชีพ “Eddu” ไม่มีพันธะใดๆต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาของ “สินค้า” และหรือ “บริการ”ไปใช้ “สินค้า” และหรือ ”บริการ” อาจมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 “Eddu” ไม่ได้ควบคุมและไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

5) การใช้งาน
“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “Eddu” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

6) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”
“ผู้ใช้บริการ”ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" นี้แล้ว
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆและหรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และหรือภาพประกอบใดๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์(รวมถึงไม่จำกัดแค่ใน eddu.org) และหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์(รวมถึงไม่จำกัดแค่ใน eddu.org)ในประการใดๆ
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอื่นใดนอกจากที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “Eddu” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ
“ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
“ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และหรือ “บริการ” และหรือ "สิทธิประโยชน์" ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

7) การลงทะเบียน
“ผู้ใช้บริการ” จะต้องซื้อสินค้าก่อน จึงจะลงทะเบียนได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า”มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
“ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลหรือข้อมูลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “Eddu" และต้องยืนยันว่าเป็นบัญชีของบุคคลเดียวกันกับบัญชีที่ลงทะเบียนก่อนหน้า โดยการพิจารณาของทีมงาน “Eddu” ถือเป็นที่สิ้นสุด
“ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ ทาง “Eddu” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้

8) ขอบเขตความรับผิดชอบ
ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Eddu” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และหรือ”บริการ” เท่านั้น 

ไม่ได้รวมถึงช่องทางที่ "Eddu" ได้ใช้เพื่อดำเนินการสนับสนุนการ "ขายสินค้า" หรือ "ให้บริการ" หรือ "ติดต่อ" ดังนั้น ในกรณีที่ช่องทางเหล่านี้เกิดปัญหาประการใดจะอยู่เหนือความรับผิดชอบของ "Eddu"

บริษัทฯไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่นใดที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อผ่านทางโฆษณา)

9) การยกเลิกการใช้สินค้าหรือบริการ
หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “Eddu” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้ง "ผู้ใช้บริการ" และหรือ "ผู้ซื้อสินค้า" ตกลงและยินยอมให้ “Eddu” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที
และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่า ”สินค้า” และหรือ “บริการ” หลังจากตกลงชำระเงินค่า ”สินค้า” และหรือ “บริการ” แล้วทุกกรณี ดังนั้น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำความเข้าใจและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการจาก Eddu ของผู้ใช้บริการ นี้ก่อนตกลงชำระเงินค่า ”สินค้า” และหรือ “บริการ”

10) การคืนเงิน
ทาง "Eddu" ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ "Eddu" แต่เพียงผู้เดียวในการจำกัด หรือ ปฏิเสธคำขอคืนเงิน ในกรณีที่เราเชื่อว่ามีการคืนเงินในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ"Eddu" ไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดอันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทาง"Eddu" ได้

หาก "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ผู้ซื้อสินค้า" เข้าเกณฑ์ตามดุลยพินิจการคืนเงินของ "Eddu" จะสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ภายใน 24 ชั่งโมง หลังจากชำระเงินแล้วเท่านั้น (กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมง ถือว่าท่านได้ใช้บริการไปแล้วตามที่ชำระเงินมา และ "Eddu" ได้ให้ "บริการ" และหรือ "สินค้า" และหรือ"สิทธิประโยชน์" กับ "ผู้ใช้บริการ" หรือ "ผู้ซื้อสินค้า"โดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี)โดยที่คำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในนโยบายการคืนเงินของสถาบันเท่านั้น

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram