หน้าหลัก
>

บทความทั้งหมด

April 25, 2024

Agile vs Scrum ต่างกันอย่างไร และต้องใช้อะไรเพื่อพัฒนาการทำงานในยุคดิจิทัล อัพเดทล่าสุด

หลายคนที่ได้ยินคำว่า ทำงานแบบ Agile มักเข้าใจผิดระหว่าง Agile กับ Scrum ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้ว ทั้งสองเพียงแต่มีความเกี่ยวพันธ์กันเท่านั้น แต่มีความแตกต่างกันในความหมาย และวิธีการ เราจะมาดูกันว่า Agile vs Scrum ต่างกันอย่างไร และต้องใช้อะไรเพื่อพัฒนาการทำงานในยุคดิจิทัล

Agile คืออะไร

อย่างที่ทราบกันว่า Agile ก็คือรูปแบบการทำงานหนึ่ง ที่ใช้ในธุรกิจ แต่เป็นเพียงปรัชญา หรือแนวทาง ในการจัดการโครงการ หรือ Project Management ที่เน้นการทำงานแบบ ยืดหยุ่น   ปรับเปลี่ยนได้   ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   เน้นการทำงานเป็นทีม   มีส่วนร่วมของลูกค้า   ส่งมอบผลงานเป็นระยะๆ   เน้นการทดสอบ   เรียนรู้  และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การทำงานของ Agile  จะนำโปรเจคใหญ่ มาซอยย่อย ให้เกิดกระบวนการทำงาน ที่ยืดหยุ่นเน้นการทำงานเป็นทีม การส่งมอบผลงานอย่างรวดเร็ว และการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดติดกับแผนงานที่ตายตัว เหมาะกับงานที่ต้องการความคล่องตัวสูง ต้องการรับ feedback และปรับแก้ไขงานได้บ่อย ๆ โดยระหว่างการทำงาน สามารถทำไป Test ไป จนกว่าจะเกิดการมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Agile ช่วยธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • แบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนงานตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • เน้นการทำงานเป็นทีม
 • ทดสอบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

2. เพิ่มความคล่องตัว

 • ปรับแผนงานได้เร็วตามความต้องการของลูกค้า
 • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

 • ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะกับทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาออกมานั้นตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. เพิ่มกำลังใจให้พนักงาน

 • พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงาน
 • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำลังใจดีขึ้น

5. เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • ทดสอบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาออกมานั้นมีคุณภาพสูง

Scrum คืออะไร

Scrum คือส่วนหนึ่งของการทำงานแบบ Agile เป็นวิธีการหรือ กรอบการทำงานแบบ Framework  ที่ใช้ในการนำ Agile ไปปฏิบัติ มีโครงสร้างกระบวนการ   เครื่องมือ   ที่ชัดเจน   เน้นการแบ่งงานเป็น Sprint สั้นๆ   มีการวางแผน   ทบทวน   ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ   เน้นการทำงานเป็นทีม   มีบทบาทของ Product Owner, Scrum Master  และ Development Team ชัดเจน

Scrum ช่วยธุรกิจเติบโตได้อย่างไร

การช่วยธุรกิจให้เติบโตของ Scrum จะมีส่วนคล้ายกับ Agile แต่มีการลงมือปฏิบัติมากกว่า

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • แบ่งงานเป็นสปรินท์สั้นๆ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น ส่งมอบผลงานเป็นระยะๆ ทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • เน้นการทำงานเป็นทีม สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีการวางแผน ทบทวน ปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ เรียนรู้จากประสบการณ์ ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

2. เพิ่มความคล่องตัว

 • ปรับเปลี่ยนแผนงานได้รวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที
 • จัดการกับความเสี่ยงได้ดีขึ้น ระบุปัญหา แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

 • ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
 • มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงใจลูกค้า ตอบสนองความต้องการของตลาด เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ

4. เพิ่มกำลังใจให้พนักงาน

 • พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้สึกมีอำนาจ รับผิดชอบ ทำงานอย่างมีแรงจูงใจ
 • บรรยากาศการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขวัญกำลังใจดีขึ้น

5. เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • เน้นการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ แก้ไขข้อบกพร่อง มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
 • ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าพึงพอใจ ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป Agile vs Scrum ต่างกันอย่างไร

ถ้าสรุปเพื่อความเข้าใจง่ายๆ ก็คือ 

 • Agile เป็นปรัชญา  ส่วน Scrum เป็นวิธีการปฏิบัติ
 • Agile เน้นความยืดหยุ่น Scrum เน้นโครงสร้าง
 • Agile เน้นการทำงานเป็นทีม Scrum มีบทบาทชัดเจน
 • Agile ส่งมอบผลงานเป็นระยะๆ Scrum แบ่งงานเป็น Sprint 

Agile vs Scrum: อะไรเหมาะกับการพัฒนาการทำงานในยุคดิจิทัล? 

ทั้ง Agile และ Scrum ต่างเป็นแนวทางการทำงานที่ได้รับความนิยมในยุคดิจิทัล   แต่ความเหมาะสมในการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมายขององค์กร นั้นคือ

 • Agile เหมาะกับงานที่มีความไม่แน่นอนสูง ต้องการความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ
 • Scrum เหมาะกับงานที่มีความซับซ้อน ต้องการโครงสร้าง กระบวนการ เครื่องมือ ที่ชัดเจน

เครื่องมือที่เหมาะกับ Agile และ Scrum

 • เครื่องมือสำหรับการวางแผน: Jira, Trello, Asana
 • เครื่องมือสำหรับการติดตาม: Jira, Trello, Asana, Monday.com
 • เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร: Slack, Microsoft Teams, Zoom
 • เครื่องมือสำหรับการทดสอบ: Jira, Zephyr, TestRail

เทรนด์การใช้ Agile และ Scrum ในยุคดิจิทัล

 • การใช้ Agile และ Scrum แบบผสมผสาน: องค์กรหลายแห่งใช้ Agile และ Scrum ควบคู่กัน โดยใช้ Agile ในระดับองค์กร และ Scrum ในระดับทีม
 • การใช้ Agile และ Scrum แบบดิจิทัล: องค์กรใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Jira, Trello, Asana เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Agile และ Scrum
 • การใช้ Agile และ Scrum แบบคลาวด์: องค์กรใช้บริการคลาวด์ เช่น Jira Cloud, Trello Business Class เพื่อความสะดวก ยืดหยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่าย

เราเห็นและเข้าใจกันแล้วว่า Agile VS Scrum มีความแตกต่างกันอย่างไร แม้จะแตกต่างในเชิงปรัชญา และภาคปฏิบัติ ก็เป็นหลักการที่ทำงานร่วมกันอยู่ดี ซึ่งการทำธุรกิจ จะต้องวางกลยุทธ์ในการทำงานทั้ง 2 รูปแบบนี้ ให้เหมาะสม แน่นอนว่า หากทำงานร่วมกันกับทีมทั้ง 2 รูปแบบย่อมส่งผลต่อการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

หากใครอยากเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานแบบ Agile มากขึ้น มาเรียนคอร์ส Agile Project Management ปรับระบบการทำงานให้คล่องตัว เน้น…คนและการมีปฏิสัมพันธ์กัน เน้น…ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้จริง เน้น…ร่วมมือทำงานกับลูกค้า เน้น…การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง แล้วพบกันที่ eddu

Copyright ©2024Eddu Group International Co.,Ltd.

คอร์สยอดนิยมด้าน Business

อัปสกิลไปพร้อมกับ Eddu

ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเรียน
ตลอดจนแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งบุคคลและองค์กร

ร่วมเป็น Trainer กับเรา

สร้างสรรค์ผลงานออนไลน แบ่งปันความรู้พร้อมกับหารายได้

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram